1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

De webshop http://www.jellyjazz.be (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

 

BVBA JELLY JAZZ LEUVEN (hierna: “JELLY JAZZ”, “Wij” en “Ons”)

Steenstraat 45

8000 Brugge

België

BTW BE 0889.879.384

E-mail: [email protected]

Telefoon: 03 353 89 67

 

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

 1. Koper’: Iedere Consument die met JELLY JAZZ in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan. Verderop ook ‘jou’ en ‘jouw’ genoemd.
 2. Consument’: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 3. Producten’: Alle goederen die via de Website worden aangeboden en aldus het voorwerp van een Verkoopovereenkomst kunnen vormen.
 4. Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij JELLY JAZZ zich ertoe verbindt de eigendom van één of meerdere Producten over te dragen aan de Koper. De Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen JELLY JAZZ en de Koper. Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Koper en JELLY JAZZ die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

JELLY JAZZ behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende Verkoopovereenkomsten.

De Algemene Voorwaarden van JELLY JAZZ kan men consulteren in het Nederlands en het Engels. In het geval er een discrepantie bestaat tussen de verschillende versies, primeert de Nederlandse tekst.

 

2. Hoe komt de Verkoopovereenkomst tot stand?

JELLY JAZZ besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze Website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van JELLY JAZZ ten aanzien van de Koper. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Koper een Product wil aanschaffen uit het aanbod van JELLY JAZZ moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Koper. JELLY JAZZ zo snel mogelijk na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de Verkoopovereenkomst.

JELLY JAZZ kan te allen tijde beslissen om geen orderbevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal JELLY JAZZ de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien JELLY JAZZ het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Verkoopovereenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Iedere Koper verbindt er zich toe de Producten op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkent de Klant uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Verkoopovereenkomst tot stand doen komen. JELLY JAZZ kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Verkoopovereenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

 

3. Onze prijzen

Alle prijzen ten aanzien van Kopers zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw en andere taksen.

Levering aan de Koper gebeurt zonder bijkomende kosten (franco) wanneer de Koper voor een minimumwaarde aan Producten bestelt via de Website. Deze minimumgrens verschilt naargelang het land van levering. Wanneer de totale waarde van de bestellingen deze minimumgrens niet bereikt, zal de Koper, die toch de levering wenst, een bijkomend bedrag moeten betalen om de levering te bekostigen. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode. Een lijst met de minimumgrenzen en de kosten ingeval van levering onder deze minimumgrenzen kan hier geraadpleegd worden.

De Koper is de prijs verschuldigd die JELLY JAZZ in de orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst door JELLY JAZZ worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

JELLY JAZZ heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van jouw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

 

4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

 • Bancontact
 • Maestro
 • VISA
 • Mastercard

JELLY JAZZ kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de Website. JELLY JAZZ neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Het beveiligde systeem van MOLLIE staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgt voor een versleutelde behandeling van jouw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.

JELLY JAZZ stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. JELLY JAZZ behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Verkoopovereenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

 

5. Hoe wordt mijn Product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Normaal gezien ontvangt de Koper zijn bestelling binnen de twee à vier werkdagen. De uiterste leveringstermijn bedraagt dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling. Wanneer JELLY JAZZ er niet in slaagt om de Producten op het met de Koper overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, verzoekt de Koper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer JELLY JAZZ niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Koper het recht de Verkoopovereenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal JELLY JAZZ spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Verkoopovereenkomst alle betaalde bedragen terugbetalen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Wanneer een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door jou wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint te lopen van zodra de Producten weer in voorraad zijn.

Wanneer de Koper een bestelling van meerdere Producten heeft gedaan (‘samengestelde bestelling’), is JELLY JAZZ slechts gehouden om over te gaan tot levering indien alle bestelde Producten op voorraad zijn. De Koper die een samengestelde bestelling doet, aanvaardt dat dit een invloed kan hebben op de leveringstermijn. JELLY JAZZ is vrij om over te gaan tot een partiële levering aan de Koper wanneer de gecombineerde waarde van het deel van de samengestelde bestelling dat reeds op voorraad is, naargelang het land van levering, de vooraf bepaalde minimumgrens overschrijdt.

JELLY JAZZ doet voor de levering beroep op een betrouwbare externe partij, met name Bpost. Het inschakelen van een externe partij kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Koper zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper.

JELLY JAZZ draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

 

6. Gebreken en klachtindiening

 

6.1 Wettelijke garantie

Elke Consument heeft een wettelijk recht op garantie van twee (2) jaar overeenkomstig art. 1649bis e.v. BW.
De Consument kan zich beroepen op de wettelijke garantie voor zover de geleverde Producten een gebrek aan overeenstemming vertonen dat zich binnen de twee (2) jaar na de levering manifesteert.

 • Wanneer het gebrek zich manifesteert binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, geldt er een weerlegbaar vermoeden dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. JELLY JAZZ kan het tegenbewijs leveren.
 • Wanneer het gebrek zich manifesteert na meer dan zes (6) maanden na de levering, dan dient de Consument aan te tonen dat het gebrek aanwezig was bij de levering.

Verder moet JELLY JAZZ, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, ten aanzien van alle Kopers instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde Producten. Dit stelsel vindt toepassing na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Koper op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften.

De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

 • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
 • schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;
 • schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JELLY JAZZ of de producent;

 

6.2 Klachtindiening

Op het ogenblik van de levering dient de Koper of een door de Koper aangeduide derde de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Wanneer de ontvanger vaststelt dat het Product is aangetast door een zichtbaar gebrek, dient deze een klacht in te dienen. Ook wanneer de Koper na het tijdstip van levering een gebrek ontdekt aan het Product dat niet zichtbaar was op het ogenblik van ontvangst, heeft de Koper het recht een klacht in te dienen.

Kopers moeten deze klachten in geschrifte richten tot JELLY JAZZ op een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze. Het voorgaande dient te gebeuren:

 • Voor zichtbare gebreken: Binnen drie (3) kalenderdagen vanaf de levering aan de Koper of een door de Koper aangeduide derde.
 • Voor niet-zichtbare gebreken ontdekt tijdens de wettelijke garantieperiode: binnen twee (2) maanden vanaf de ontdekking van het niet-zichtbaar gebrek.
 • Voor niet-zichtbare gebreken ontdekt buiten de wettelijke garantieperiode: binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de ontdekking van het niet-zichtbaar gebrek.

Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. In afwezigheid van een (voldoende) gemotiveerde klacht, is de Koper niet gerechtigd de Producten terug te zenden.

 

6.3 Wijze van terugzending bij het uitoefenen van het wettelijk garantierecht

Elke Koper is verplicht om de niet-conforme goederen terug te zenden aan JELLY JAZZ binnen dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. Zo niet zal de opschorting van de wettelijke garantieperiode als ongeldig beschouwd worden.

De termijn van dertig (30) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk bewezen is dat het goed beschadigd is ten gevolge van het transport. In dergelijk geval zal de Koper het product onverwijld en uiterlijk binnen de drie (3) kalenderdagen retourneren.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar JELLY JAZZ in hun originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie, en altijd vergezeld van de originele factuur of een geldig betalingsbewijs. Elke niet-naleving van deze verplichting zal resulteren in een evenredige vermindering van de terugbetaling.

Het terugzenden van een goed is altijd voor risico van de Koper. Alle kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant. In ieder geval raden wij een geregistreerde en verzekerde retourzending aan om het risico van verlies en diefstal te voorkomen. Deze retourzending moet binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie worden gedaan.

 

6.4 Reparatie of vervanging

Indien aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en de omstandigheden dit toelaten, heeft de Koper in eerste instantie recht op een gratis reparatie of vervanging van de gebrekkige Producten. Afhankelijk van de beschikbare voorraad kan het gebrekkige Product alleen vervangen worden door hetzelfde type Product. Als het gebrekkige Product niet gerepareerd kan worden of als hetzelfde type Product niet meer beschikbaar is, ontvangt de Koper een volledige terugbetaling.

JELLY JAZZ is alleen gehouden tot een terugbetaling als de reparatie of vervanging niet langer hetzelfde voordeel oplevert voor de Koper. De Koper zal dit op een duidelijke en gemotiveerde manier moeten communiceren. Enige vergoeding en terugbetaling kan nooit meer bedragen dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.

Als de Producten zijn teruggestuurd ondanks dat niet aan de voormelde voorwaarden is voldaan, is JELLY JAZZ gerechtigd de Producten terug op te sturen naar de Koper. De kosten van deze verzending zijn voor rekening van de Koper. JELLY JAZZ mag de Producten in naam en voor risico van de Koper stockeren, zolang de Koper de kosten van voor terugzending niet betaald heeft.

 

7. Herroepingsrecht

 

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 WER. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. JELLY JAZZ hoort uiteraard wel graag jouw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

Indien de Consument zijn herroepingsrecht inroept in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, zal JELLY JAZZ het werkelijk betaalde bedrag voor het Product binnen veertien (14) kalenderdagen terugbetalen. De Consument zal een terugbetaling ontvangen voor de totale waarde van de bestelling, met uitzondering van de retourkosten van de Producten. JELLY JAZZ betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen herroepingsrecht wanneer het gaat om de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht).

 

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan JELLY JAZZ meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten.

Het is aan de Consument om te bewijzen dat hij zijn herroepingsrecht kan inroepen.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

 • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument.

JELLY JAZZ stelt op haar Website een modelformulier ter beschikking van de Consument via dewelke deze zijn herroepingsrecht kan uitoefenen. De Consument dient dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Klik hier modelformulier voor herroeping om het formulier af te drukken dat voor alle retourzendingen moet worden gebruikt. De kennisgeving van het herroepingsrecht moet per e-mail worden verzonden naar [email protected] of per post naar Diestsestraat 66, 3000 Leuven.

 

7.3 Hoe een Product retourneren bij uitoefening van jouw herroepingsrecht

De Consument moet de Producten aan JELLY JAZZ retourneren zodra hij heeft bekendgemaakt dat hij gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht, en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na deze bekendmaking.
De geleverde Producten moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: Diestsestraat 94, 3000 Leuven.

De Consument moet het Product retourneren met veilige transportmiddelen om ervoor te zorgen dat het Product in goede staat aankomt. De retourzending kan alleen worden gedaan door een erkende vervoerder. We raden jou ten zeerste aan om jouw retourzending te verzekeren aangezien jij verantwoordelijk bent voor de goede zorg van de Producten en jij aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade die aan deze Producten wordt veroorzaakt totdat ze in ons magazijn worden ontvangen. We raden jou aan een bewijs van verzending te bewaren, in geval van een eventuele betwisting. In ieder geval draagt de Consument alle kosten en risico's van retour.

Bovendien is de Consument aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. JELLY JAZZ is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen. Dit echter pas nadat JELLY JAZZ de initiële aankoopprijs aan de Consument heeft terugbetaald.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de Producten teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. JELLY JAZZ verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

 

8. Overmacht

Indien JELLY JAZZ door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Koper na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is JELLY JAZZ niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. JELLY JAZZ is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

9. Verwerking persoonsgegevens

De door de Klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacyverklaring die consulteerbaar is via onze Website 'Privacybeleid'.

 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en Verkoopovereenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal JELLY JAZZ alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI).

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van JELLY JAZZ, of Verkoopovereenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

Als Consument heb je ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

 

 

© 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen ([email protected]). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

 

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Favorieten
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »